Dokumentai, reikalingi namo pridavimui – namo pridavimo deklaracija

Statybos proceso paskutinysis etapas yra Namo pridavimas arba statinio statybos deklaracijos apie užbaigtą statybą arba statybos užbaigimo akto gavimo procedūra bei statinio įregistravimas Registrų Centre. 1-2 butų užbaigtų statyti namų statybos užbaigimo deklaraciją tvirtina statybos inspekcija (Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos) arba eskspertas išduoda statinio ekspertizės aktą, o  namas registruojamas ir žemės sklypo atnaujinti duomenys pateikiami – Valstybinėje Įmonėje – Registrų Centras.

Šiame puslapyje nurodome dokumentus, kurie reikalingi namo pridavimui. Galite namą prisiduoti ir patys, o galime padėti ir mes – ypač, jeigu gyvenate intensyvų gyvenimą arba užsienyje…

Pateikiame pagrindinius dokumentus, kuriuos reikia pateikti statybos inspekcijai, norint gauti statybos leidimą, nebaigtos statybos pažymą bei užbaigimo deklaraciją…

Statytojas (Užsakovas, namo savininkas) pastatęs naują statinį, rekonstravęs, pakeitęs statinio (patalpos) paskirtį, atnaujinęs daugiabutį namą ar visuomeninės paskirties pastatą, pateikia prašymą, pasinaudojant IS „Infostatyba”, išduoti Statybos užbaigimo aktą arba patvirtinti Deklaraciją apie statybos užbaigimą.

Jums reikia surinkti visus dokumentus ir pateikti juos Statybų Inspekcijai per informacinę sistemą – INFOSTATYBA. Inspektoriui patikrinus dokumentus, patvirtinus Deklaraciją, kreiptis į Registrų centrą tam, kad būtų įregistruotas jūsų turtas ir nuosavybė į jį…

Deklaracija apie statybos užbaigimą – statytojo suformuotas ir pasirašytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai užbaigti ar statinio (patalpų) paskirtis pakeista pagal statinio projekto (kai jis privalomas) sprendinius. Deklaracija turi būti pateikta ir patvirtinta VTPSI – Valstybinės teritorijų planavimo ir statatybos inspekcijos prie Aplinkos Ministerijos per INFOSTATYBĄ.

Kviečiame pasinaudoti namo pridavimo instrukcija ir prisiduoti namą patiems bei sutaupyti apie 500 EUR (lyginant su panašia paslaugų kaina)

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.05.01:2017

STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS
(Galiojanti suvestinė redakcija 2019-06-01 –)

Su prašymu patvirtinti deklaraciją bendruoju atveju pateikiami šie dokumentai ( KETVIRTASIS SKIRSNIS DEKLARACIJOS TVIRTINIMAS):

93.1.  deklaracija, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu;

93.2. statinio projektas: techninis projektas ir darbo projektas, techninis darbo projektas arba supaprastintas statinio projektas. Jei techninio projekto, techninio darbo projekto arba statinio supaprastinto projekto, pagal kuriuos buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami ir statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“, techninis projektas, techninis darbo projektas arba supaprastintas projektas nepateikiami.

93.21. paskutinė statinio projekto ar jo dokumentų laida, jei statinio projektas buvo keičiamas;

93.3.  statybą leidžiantis dokumentas (tuo atveju, jei jis buvo privalomas ir išduotas nesinaudojant IS „Infostatyba“), o tais atvejais, kai statybą leidžiantis dokumentas nebuvo privalomas, tačiau buvo privalomi Statybos įstatymo [8.3] 14 straipsnio 1 dalies 13 ir (ar) 15 punktuose nurodytų asmenų sutikimai – tokių asmenų rašytiniai sutikimai;

93.4.  statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os);

93.5.  požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos;

93.7.  besiribojančių žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai pagal Reglamento 7 priedą;

93.8.  Reglamento 6 priede nurodyti rašytiniai pritarimai statinio projektui;

93.9.  žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos;

93.10.  turinčio statytojo teisę asmens paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą – tuo atveju, jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo;

93.11.  statinio paveldėjimo teisės liudijimas (kai prašymą pateikia paveldėtojas);

93.12.  pastatų garso klasifikavimo protokolai (dvibučiams, kitiems statiniams);

93.13.  pastatų energinio naudingumo sertifikatai;

93.15. rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, t. y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), mokėjimo atidėjimą patvirtinančio dokumento arba kredito įstaigos garantijos kopija, užtikrinanti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą (jei toks užtikrinimas privalomas pagal Statybos įstatymą [8.3]). Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštui, mokėjimo atidėjimą patvirtinančiam dokumentui arba kredito įstaigos garantijai:

93.15.1. draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui;

93.15.2.  laidavimo draudimo suma, mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM);

93.16. statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos, t. y. statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo (jei paslaugų tiekimo sutartis su statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu pasirašyta po 2016 m. gruodžio 31 d.), statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės (jei statybos darbai pradėti po 2016 m. gruodžio 31 d., jei statybos darbai pradėti iki 2016 m. gruodžio 31 d. – rangovo civilinės atsakomybės) privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijos (jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą [8.3]). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos;

93.17. nustatyta tvarka užregistruoto, geriamuoju vandeniu apsirūpinti skirto požeminio vandens gręžinio paso kopija arba geriamojo vandens kokybės tyrimų, atliktų akredituotose laboratorijose arba laboratorijose, turinčiose teisę atlikti vandens (geriamojo arba požeminio) tyrimus, dokumentai (neprivalomi, kai prisijungiama prie komunalinių inžinerinių tinklų) ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvada dėl šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams;

93.18.  cheminių medžiagų (teršalų), jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir kitų veiksnių matavimų, atliktų atestuotų ar akredituotų atitinkamiems tyrimams subjektų, dokumentai, jei šie matavimai numatyti statinio projekte, laboratorinių matavimų programa (ar koreguota laboratorinių matavimų programa, jei programa buvo koreguota keičiant statinio projektą) ir Radiacinės saugos centro išvada (dėl jonizuojančiosios spinduliuotės) ir (ar) Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvada (dėl kitų šiame papunktyje minimų veiksnių) dėl šių tyrimų apimties atitikties laboratorinių matavimų programai ir šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

93.19. kai užbaigiama naujų statinių statyba – statinio techninis pasas (techninės apskaitos kortelė) ar pastato techninis-energetinis pasas. Jei buvo pildomas elektroninis statinio techninis pasas (techninės apskaitos kortelė) arba elektroninis pastato techninis-energetinis pasas, jis turi būti pateikiamas kaip vientisas oficialusis elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu [8.44].

94. Užregistravus prašymą patvirtinti deklaraciją, Inspekcijos pareigūnas ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas patikrina:

94.1. ar statytojas:

94.1.1. žemės sklypą, kuriame pastatytas statinys, valdo nuosavybės teise ar valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais, išskyrus Statybos įstatyme [8.3] ir Reglamento 4 priede nustatytas išimtis – tokiu atveju patikrinama, ar gauti Reglamento 50 punkte nurodyti sutikimai (susitarimai);

94.1.2. turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas); statybą leidžiančio dokumento galiojimo terminas gali būti pasibaigęs;

94.1.3. tais atvejais, kai nebuvo privalomas statybą leidžiantis dokumentas, turi Statybos įstatymo [8.3] 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytų asmenų rašytinius sutikimus (susitarimus) (kai jie privalomi);

94.1.4. statinį (jo dalį) valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais įstatymų nustatytais pagrindais – statinio rekonstravimo ir remonto (keičiant paskirtį ar jos nekeičiant) atvejais;

94.1.5. ar reikėjo gauti naują statybą leidžiantį dokumentą, pakeitus projekto sprendinius (jeigu jie buvo pakeisti);

94.2. ar prašymas patvirtinti deklaraciją užpildytas laikantis nustatytų reikalavimų, ar jame nurodyti visi naujai pastatytų pastatų rodikliai;

94.3. ar su prašymu patvirtinti deklaraciją pateikti visi privalomi pateikti dokumentai;

94.4. ar šio prašymo pateikėjas turi statytojo įgaliojimą pateikti prašymą patvirtinti deklaraciją – tuo atveju, jei prašymą patvirtinti deklaraciją pateikia ne statytojas;

94.5. ar pateikta informacija apie rinkliavos už deklaracijos patvirtinimą sumokėjimą.

DĖMESIO:

Jeigu norite prisiduot namą patys, mes jums paruošėme INSTRUKCIJĄ,

kuri iki 2020-02-16 kainuoja tik 50% tikrosios (75.00 EUR) kainos – 37,45 EUR. Kviečiame pasinaudoti instrukcija ir prisiduoti namą bei sutaupyti apie 500 EUR (lyginant su panašia paslaugų kaina)

Kaip atrodo instrukcija?

Viso yra 7 pagrindiniai žingsniai, susidedantys iš smulkesnių darbelių, dokumentų ir procedūrų…

7 PAGRINDINIAI ŽINGSNIAI – SEPTYNIOS VALANDOS

  1. INVENTORIZACIJA. Turimų dokumentų analizė, pritaikymas ir panaudojimas

  2. DOKUMENTAI. Reikiamų dokumentų, bylų užsakymas

  3. PASITIKRINIMAS. Gautų dokumentų susitikrinimas dėl atitikties projektui

  4. DEKLARACIJA. Darbas su INFOSTATYBA. Deklaracijos pildymas

  5. PRAŠYMAS PATVIRTINTI DEKLARACIJĄ. Darbas su INFOSATYBA. II

  6. DEKLARACIJOS GAVIMAS IR DOKUMENTŲ PARENGIMAS REGISTRACIJAI

  7. REGISTRAVIMAS REGISTRŲ CENTRE. Paskutinis žingsnis.

Šie 7 žingsniai apima visą procesą nuo “A iki Ž”. Įvykdę visus punktus, būsite pasiekę savo galutinį tikslą – įregistravę NAMĄ Registrų Centre.

Reikalinga technika, įranga ir gebėjimai: kompiuteris, internetas, mobilus (arba stacionarus) elektroninis parašas.banko prisijungimas ir šiek tiek žinių apie naudojimąsi kompiuteriu 🙂

Dabar apie viską išsamiai…

Ištrauka iš instrukcijos:

5. PRAŠYMAS PATVIRTINTI DEKLARACIJĄ.
Darbas su INFOSATYBA II.

Grįžtam į pasirašytos deklaracijos langą ir spaudžiame – FORMUOTI PRAŠYMĄ…

Nors nebėra daug prasmės (nes jūsų prašymą paskiria robotas), tačiau vis tiek pasirinkite Departamentą, kuriam teikiate prašymą (na, pagal vietovę)… ir spauskite TOLIAU >

Pasirenkame – PIRMINIS ir spaudžiame > TOLIAU

Automatiškai bus priskirta ta deklaracija, kurią užsipildėt ir pasirašėt…

Tad, spaudžiame > TOLIAU

Mokėjimų duomenys – jau sumokėta, deklaruota ir tą informaciją jie jau turi, todėl dar kartą jums parodo. Jeigu manot, kad suklydot, visada galite pridėti dar vieną mokėjimą ir nurodyti kitus duomenis…

Spaudžiame – > TOLIAU

 

Remiantis savo 15 metų patirtimi namų pridavimo srityje bei 2017-01-01 įsigaliojusiais naujais Statybos techniniais reglamentais, sukūriau, parašiau ir DALINUOSI išsamia, aiškiai suprantama ir žingsnis po žingsnio sudėliota – NAMO PRIDAVIMO INSTRUKCIJA, kurią JŪS galit įsigyti ir taip labai SUTAUPYTI.

Apačioje rasit raudoną mygtuką, kurį paspaudę bei apmokėję nedidelę sumą, į savo el. pašto dėžutę gausite mano sukurtą ir atnaujintą NAMO PRIDAVIMO INSTRUKCIJĄ !!!

Jau daugiau kaip 300 namų savininkų gavo šią instrukciją, o dar tiek pat pasinaudojo mūsų paslaugomis…
Tikiuosi, kad šis mano sprendimas ir INSTRUKCIJA padės daugeliui Ekonomiškai mąstančių žmonių…

P.S. Namą priduoti galime ir mes. Viską padarysim už jus. Skambinkite 860044499 arba rašykite info@statybosteise.lt

Jūsų,

Dalius Viršilas

VŠĮ Statybos teisė
projektų direktorius

2020-02-10T17:42:32+00:0010 rugpjūčio, 2019|