Dokumentai, reikalingi namo projektui ir pridavimui

Statybos proceso paskutinysis etapas yra Namo Pridavimas, Statybos užbaigimo procedūros arba statinio statybos deklaracijos apie užbaigtą statybą arba statybos užbaigimo akto gavimo procedūra bei statinio įregistravimas Registrų Centre. 1-2 butų užbaigtų statyti namų statybos užbaigimo deklaraciją tvirtina statybos inspekcija (Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos) arba ekspertas išduoda statinio ekspertizės aktą, o namas registruojamas ir žemės sklypo atnaujinti duomenys pateikiami – Valstybinėje Įmonėje – Registrų Centras.

Mūsų įmonė jau 20 metų užsiima tiek pačia statyba, jos valdymu, tiek projektavimu ir įvairių problemų sprendimu, tad, jei turite kokių klausimų, problemų, nesprendžiamų uždavinių, susisiekite – visuomet padėsime.

Čia pateikiame dokumentų, kurie reikalingi namo pridavimui, sąrašą.
Galite namą priduoti statybos inspekcijai ir patys, o galime padėti ir mes – ypač, jeigu gyvenate intensyvų gyvenimą arba užsienyje…

Pateikiame pagrindinius dokumentus, kuriuos reikia pateikti statybos inspekcijai, norint gauti statybos leidimą, nebaigtos statybos pažymą bei užbaigimo deklaraciją…

Pažyma apie nebaigtą statybą

Su prašymu gauti pažymą apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo statinio projekto (nebaigtos statybos pažyma liaudiškai) pateikiami dokumentai, nurodyti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2013 m. vasario 21 d. viršininko sakymo Nr. 1V-30 (Žin., 2013, Nr. 21-1055) 5 punkte:

1. statybą leidžiantis dokumentas ar jo kopija (jei statybą leidžiantis dokumentas nėra įregistruotas IS “Infostatyba”);

2. statinio projektas (techninis darbo arba techninis ir darbo) – nuskenuotas projektas, pasirašytas privalančių jį pasirašyti asmenų, arba skaitmeninė projekto versija, patvirtinta privalančių projektą pasirašyti asmenų elektroniniais parašais. Techninis projektas arba techninis darbo projektas pateikiamas, jei buvo atlikti jo sprendinių pakeitimai arba šis projektas nėra įkeltas į IS „Infostatyba“;

3. požeminių inžinerinių tinklų geodezinė (-ės) nuotrauka (-os); sklypo su statiniais geodezinė (-ės) nuotrauka (-os) – tuo atveju, kai statinių kadastro duomenų bylose nėra nurodyti atstumai nuo statinių iki sklypo ribų ir statinių aukštis;

4. statinio (-ių) (patalpos (-ų)) kadastro duomenų byla (-os);

5. statytojo paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą – tuo atveju, jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo;

6. paveldėjimo teisės liudijimas – jei prašymą pateikia nebaigto statyti statinio ar žemės sklypo, kuriame yra šis statinys, paveldėtojas;

7. statytojo surašyta laisvos formos pažyma apie atliktus statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas SLD, sprendinių pakeitimus – jei pakeitimai buvo atlikti;

8. statytojo surašyta laisvos formos pažyma, kad nebuvo keisti statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas SLD, sprendiniai – jei nebuvo keisti sprendiniai;

9. valstybės rinkliavos apmokėjimą patvirtinantis dokumentas.

 

Namo pridavimas  – statinio statybos užbaigimo akto išdavimas

 Su prašymu gauti statybos užbaigimo aktą pateikiami dokumentai:

1) statinio projektas (paskutinė statinio projekto ar jo dokumentų laida, jei statinio projektas buvo keičiamas): techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas. Jei techninio projekto arba techninio darbo projekto, pagal kuriuos buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami ir statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“, techninis projektas arba techninis darbo projektas nepateikiami, o pateikiama darbo projekto paskutinė laida (jei buvo projektuojama dviem etapais);

2) statytojo pasirašyta laisvos formos pažyma apie atliktus statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, pakeitimus, atskirai aprašant esminių statinių projekto sprendinių pakeitimus ir nurodant motyvus, kodėl juos pakeitus, nereikėjo gauti naujo statybą leidžiančio dokumento;

3) statybą leidžiantis dokumentas (jei jis nebuvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“);

4) dokumentų, kurie bus pateikiami komisijai, sąrašas pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 10 priedą;

5) statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os); jų pateikti neprivaloma atnaujinant (modernizuojant) pastatus;

6) statytojo paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą (jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo);

7) paveldėjimo teisės liudijimas (jei prašymą pateikia paveldėtojas);

8) STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 6 priede nurodyti rašytiniai pritarimai statinio projektui.

Namo pridavimas –  statybos užbaigimo deklaracijos patvirtinimas

Su prašymu užregistruoti / patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą pateikiami dokumentai:

1) deklaracija, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu;

2) statinio projektas (paskutinė laida): techninis projektas ir darbo projektas, techninis darbo projektas arba supaprastintas statinio projektas. Jei techninio projekto, techninio darbo projekto arba statinio supaprastinto projekto, pagal kuriuos buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami ir statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“, techninis projektas, techninis darbo projektas arba supaprastintas projektas nepateikiami, o pateikiama darbo projekto paskutinė laida (jei buvo projektuojama dviem etapais).

3) statybą leidžiantis dokumentas (tuo atveju, jei jis buvo privalomas ir išduotas nesinaudojant IS „Infostatyba“), o tais atvejais, kai statybą leidžiantis dokumentas nebuvo privalomas, tačiau buvo privalomi Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir (ar) 15 punktuose nurodytų asmenų sutikimai – tokių asmenų rašytiniai sutikimai;

4) statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os);

5) požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos;

6) žemės sklypo bendraturčių rašytiniai sutikimai;

7) besiribojančių žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedą;

8) STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 6 priede nurodyti rašytiniai pritarimai statinio projektui;

9) žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos (tuo atveju, kai statinių kadastro duomenų bylose nėra nurodyti atstumai nuo statinių iki sklypo ribų ir statinių aukštis);

10) turinčio statytojo teisę asmens paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą – tuo atveju, jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo;

11) statinio paveldėjimo teisės liudijimas (kai prašymą pateikia paveldėtojas);

12) pastatų garso klasifikavimo protokolai (kai privalomi);

13) pastatų energinio naudingumo sertifikatai (kai privalomi);

14) rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, t.y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija) arba kredito įstaigos garantijos kopija, užtikrinanti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą (tuo atveju, jei toks užtikrinimas yra privalomas pagal Statybos įstatymą);

15) statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos, t.y. statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijos (tuo atveju, jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos;

16) geriamojo vandens kokybės tyrimų, atliktų atestuotose ar akredituotose laboratorijose, dokumentai (neprivalomi, kai prisijungiama prie komunalinių inžinerinių tinklų) ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvada dėl šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams;

17) cheminių medžiagų (teršalų), jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir kitų veiksnių matavimų, atliktų atestuotų ar akredituotų atitinkamiems tyrimams subjektų, dokumentai, jei šie matavimai numatyti statinio projekte, laboratorinių matavimų programa (ar koreguota laboratorinių matavimų programa, jei programa buvo koreguota keičiant statinio projektą) ir Radiacinės saugos centro išvada (dėl jonizuojančiosios spinduliuotės) ir (ar) Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvada (dėl kitų šiame papunktyje minimų veiksnių) dėl šių tyrimų apimties atitikties laboratorinių matavimų programai ir šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

Jums reikia surinkti visus dokumentus ir pateikti juos Statybų Inspekcijai per informacinę sistemą – INFOSTATYBA. Inspektoriui patikrinus dokumentus, patvirtinus Deklaraciją, kreiptis į Registrų centrą tam, kad būtų įregistruotas jūsų turtas ir nuosavybė į jį…

Deklaracija apie statybos užbaigimą – statytojo suformuotas ir pasirašytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai užbaigti ar statinio (patalpų) paskirtis pakeista pagal statinio projekto (kai jis privalomas) sprendinius. Deklaracija turi būti pateikta ir patvirtinta VTPSI – Valstybinės teritorijų planavimo ir statatybos inspekcijos prie Aplinkos Ministerijos per INFOSTATYBĄ.

Kviečiame pasinaudoti namo pridavimo instrukcija ir prisiduoti namą patiems bei sutaupyti apie 500 EUR (lyginant su panašia paslaugų kaina)

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.05.01:2017

STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS
(Galiojanti suvestinė redakcija 2019-06-01 –)

DĖMESIO:

Jeigu norite prisiduot namą patys, mes jums paruošėme INSTRUKCIJĄ,

kuri iki 2020-02-16 kainuoja tik 50% tikrosios (75.00 EUR) kainos – 37,45 EUR. Kviečiame pasinaudoti instrukcija ir priduoti namą patiems bei sutaupyti apie 500 EUR (lyginant su panašia paslaugų kaina)

Kaip atrodo instrukcija?

Viso yra 7 pagrindiniai žingsniai, susidedantys iš smulkesnių darbelių, dokumentų ir procedūrų…

7 PAGRINDINIAI ŽINGSNIAI – SEPTYNIOS VALANDOS

  1. INVENTORIZACIJA. Turimų dokumentų analizė, pritaikymas ir panaudojimas

  2. DOKUMENTAI. Reikiamų dokumentų, bylų užsakymas

  3. PASITIKRINIMAS. Gautų dokumentų susitikrinimas dėl atitikties projektui

  4. DEKLARACIJA. Darbas su INFOSTATYBA. Deklaracijos pildymas

  5. PRAŠYMAS PATVIRTINTI DEKLARACIJĄ. Darbas su INFOSATYBA. II

  6. DEKLARACIJOS GAVIMAS IR DOKUMENTŲ PARENGIMAS REGISTRACIJAI

  7. REGISTRAVIMAS REGISTRŲ CENTRE. Paskutinis žingsnis.

Šie 7 žingsniai apima visą procesą nuo “A iki Ž”. Įvykdę visus punktus, būsite pasiekę savo galutinį tikslą – įregistravę NAMĄ Registrų Centre.

Reikalinga technika, įranga ir gebėjimai: kompiuteris, internetas, mobilus (arba stacionarus) elektroninis parašas.banko prisijungimas ir šiek tiek žinių apie naudojimąsi kompiuteriu 🙂

Dabar apie viską išsamiai…

Ištrauka iš instrukcijos:

5. PRAŠYMAS PATVIRTINTI DEKLARACIJĄ.
Darbas su INFOSATYBA II.

Grįžtam į pasirašytos deklaracijos langą ir spaudžiame – FORMUOTI PRAŠYMĄ…

Nors nebėra daug prasmės (nes jūsų prašymą paskiria robotas), tačiau vis tiek pasirinkite Departamentą, kuriam teikiate prašymą (na, pagal vietovę)… ir spauskite TOLIAU >

Pasirenkame – PIRMINIS ir spaudžiame > TOLIAU

Automatiškai bus priskirta ta deklaracija, kurią užsipildėt ir pasirašėt…

Tad, spaudžiame > TOLIAU

Mokėjimų duomenys – jau sumokėta, deklaruota ir tą informaciją jie jau turi, todėl dar kartą jums parodo. Jeigu manot, kad suklydot, visada galite pridėti dar vieną mokėjimą ir nurodyti kitus duomenis…

Spaudžiame – > TOLIAU

 

Remiantis savo 20 metų patirtimi namų pridavimo srityje bei 2017-01-01 įsigaliojusiais naujais Statybos techniniais reglamentais, sukūriau, parašiau ir DALINUOSI išsamia, aiškiai suprantama ir žingsnis po žingsnio sudėliota – NAMO PRIDAVIMO INSTRUKCIJA, kurią JŪS galit įsigyti ir taip labai SUTAUPYTI.

Apačioje rasit raudoną mygtuką, kurį paspaudę bei apmokėję nedidelę sumą, į savo el. pašto dėžutę gausite mano sukurtą ir atnaujintą NAMO PRIDAVIMO INSTRUKCIJĄ !!!

Jau daugiau kaip 400 namų savininkų gavo šią instrukciją, o dar tiek pat pasinaudojo mūsų paslaugomis…
Tikiuosi, kad šis mano sprendimas ir INSTRUKCIJA padės daugeliui Ekonomiškai mąstančių žmonių…

P.S. Namą priduoti galime ir mes. Viską padarysim už jus. Skambinkite 860044499 arba rašykite info@statybosteise.lt

Jūsų,

Dalius Viršilas

VŠĮ Statybos teisė
projektų direktorius

2020-07-07T20:54:51+00:00